NAM TUỔI TUỔI 1993 LẤY VỢ HỢP TUỔI NÀO?

NAM TUỔI TUỔI 1993 LẤY VỢ HỢP TUỔI NÀO?

Tuổi 1993 Quý Dậu

Mệnh Kim – Bạch kim Trắng
Cung phi: Đoài


Tuổi 1993 trong kinh doanh hợp người mạng: Thổ


Tuổi 1993 trong kinh doanh hợp người tuổi:Tỵ tuổi Sửu, Thìn


TUỔI 1993 LẤY VỢ HỢP TUỔI

Nam 1993 – Nữ 2005

 • Chồng can Quý lấy vợ can Ất: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Dậu: Dầu có chức tước cũng Không đặng trọn vẹn, chẳng việc gì được toại nguyện – Điểm: 1
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Khôn : Sanh Khí – Thật tốt – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thủy – Là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận. – Điểm: 1.5
 • Tuổi :Dậu – Dậu – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 8

Nam 1993 – Nữ 2004

 • Chồng can Quý lấy vợ can Giáp: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Thân: Đăng quan tước cao, công thành dang toại – Điểm: 2
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Khảm : Hại Họa – Thật xấu – Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thủy – Là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận. – Điểm: 1.5
 • Tuổi :Dậu – Thân – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 8

Nam 1993 – Nữ 2003

 • Chồng can Quý lấy vợ can Quý: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Mùi: Đăng quan tước cao, công thành dang toại – Điểm: 2
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Ly : Ngũ Quỹ – Thật xấu – Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Mộc – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Dậu – Mùi – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 7

Nam 1993 – Nữ 2002

 • Chồng can Quý lấy vợ can Nhâm: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Ngọ: Trước nghèo nàn, sau đặng phú quý đại lợi, nhiều của của cải, con cháu thi đỗ cao. – Điểm: 2
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Cấn : Diên Niên – Thật tốt – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Mộc – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Dậu – Ngọ Tứ Hành Xung. – Điểm: 1

TỔNG ĐIỂM: 6.5Mời bạn xem bài viết trước: TỔNG QUAN TUỔI 1993

Nam 1993 – Nữ 2001

 • Chồng can Quý lấy vợ can Tân: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Tỵ: Đặng phú quý đại lợi, lấy vợ ở xa xứ rất tốt – Điểm: 2
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Đoài : Phục vị – Tốt vừa – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Kim – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Dậu – Tỵ Tam hợp. – Điểm: 4

TỔNG ĐIỂM: 9.5

Nam 1993 – Nữ 2000

 • Chồng can Quý lấy vợ can Canh: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Thìn: Đặng phú quý đại lợi, lấy vợ ở xa xứ rất tốt – Điểm: 2
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Càn : Phước Đức – Thật tốt – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Kim – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Dậu – Thìn Lục Hợp. – Điểm: 3.5

TỔNG ĐIỂM: 9

Nam 1993 – Nữ 1999

 • Chồng can Quý lấy vợ can Kỷ: Chồng Quý lấy Vợ Kỷ rất Xấu. – Điểm: 0
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Mão: Ăn ở lúc nhỏ thì hợp nhau, lớn ắt phải xa lìa, có thể có chức vị quan tước – Điểm: 2
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Cấn : Diên Niên – Thật tốt – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thổ – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Dậu – Mão Lục Xung. Tứ Hành Xung. – Điểm: -1

TỔNG ĐIỂM: 3.5

Nam 1993 – Nữ 1998

 • Chồng can Quý lấy vợ can Mậu: Chồng Quý lấy Vợ Mậu rất tốt. – Điểm: 2
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Dần: Có vợ ở xa xứ đặng phú quý đại lợi, học hành thi đỗ. – Điểm: 2
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Tốn : Lục Sát – Thật xấu – Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thổ – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Dậu – Dần – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 8

Nam 1993 – Nữ 1997

 • Chồng can Quý lấy vợ can Đinh: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Sửu: Có vợ ở xa xứ đặng phú quý đại lợi, học hành thi đỗ. – Điểm: 2
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Chấn : Tuyệt Mạng – Xấu vừa – Điểm: 0.5
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thủy – Là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận. – Điểm: 1.5
 • Tuổi :Dậu – Sửu Tam hợp. – Điểm: 4

TỔNG ĐIỂM: 9

Nam 1993 – Nữ 1996

 • Chồng can Quý lấy vợ can Bính: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Tý: Đặng giàu sang, con cái thì đỗ cao, nếu tha phương thì có nhiều đại lợi. – Điểm: 2
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Khôn : Sanh Khí – Thật tốt – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thủy – Là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận. – Điểm: 1.5
 • Tuổi :Dậu – Tý Tứ Hành Xung. – Điểm: 1

TỔNG ĐIỂM: 7.5

Nam 1993 – Nữ 1995

 • Chồng can Quý lấy vợ can Ất: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Hợi: Trước tốt, sau xấu, trước thành sau bại, dầu có hay một lúc rồi cũng gian nan. – Điểm: 1
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Khảm : Hại Họa – Thật xấu – Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Hỏa – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Dậu – Hợi – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 6

Nam 1993 – Nữ 1994

 • Chồng can Quý lấy vợ can Giáp: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Tuất: Trước tốt, sau xấu, trước thành sau bại, dầu có hay một lúc rồi cũng gian nan. – Điểm: 1
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Ly : Ngũ Quỹ – Thật xấu – Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Hỏa – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Dậu – Tuất – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 6

Nam 1993 – Nữ 1993

 • Chồng can Quý lấy vợ can Quý: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Dậu: Dầu có chức tước cũng Không đặng trọn vẹn, chẳng việc gì được toại nguyện – Điểm: 1
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Cấn : Diên Niên – Thật tốt – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Kim – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Dậu – Dậu – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 7

Nam 1993 – Nữ 1992

 • Chồng can Quý lấy vợ can Nhâm: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Thân: Đăng quan tước cao, công thành dang toại – Điểm: 2
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Đoài : Phục vị – Tốt vừa – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Kim – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Dậu – Thân – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 8

Nam 1993 – Nữ 1991

 • Chồng can Quý lấy vợ can Tân: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Mùi: Đăng quan tước cao, công thành dang toại – Điểm: 2
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Càn : Phước Đức – Thật tốt – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thổ – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Dậu – Mùi – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 8

Nam 1993 – Nữ 1990

 • Chồng can Quý lấy vợ can Canh: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Ngọ: Trước nghèo nàn, sau đặng phú quý đại lợi, nhiều của của cải, con cháu thi đỗ cao. – Điểm: 2
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Cấn : Diên Niên – Thật tốt – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thổ – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Dậu – Ngọ Tứ Hành Xung. – Điểm: 1

TỔNG ĐIỂM: 6.5

Nam 1993 – Nữ 1989

 • Chồng can Quý lấy vợ can Kỷ: Chồng Quý lấy Vợ Kỷ rất Xấu. – Điểm: 0
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Tỵ: Đặng phú quý đại lợi, lấy vợ ở xa xứ rất tốt – Điểm: 2
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Tốn : Lục Sát – Thật xấu – Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Mộc – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Dậu – Tỵ Tam hợp. – Điểm: 4

TỔNG ĐIỂM: 7.5

Nam 1993 – Nữ 1988

 • Chồng can Quý lấy vợ can Mậu: Chồng Quý lấy Vợ Mậu rất tốt. – Điểm: 2
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Thìn: Đặng phú quý đại lợi, lấy vợ ở xa xứ rất tốt – Điểm: 2
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Chấn : Tuyệt Mạng – Xấu vừa – Điểm: 0.5
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Mộc – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Dậu – Thìn Lục Hợp. – Điểm: 3.5

TỔNG ĐIỂM: 8.5

Nam 1993 – Nữ 1987

 • Chồng can Quý lấy vợ can Đinh: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Mão: Ăn ở lúc nhỏ thì hợp nhau, lớn ắt phải xa lìa, có thể có chức vị quan tước – Điểm: 2
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Khôn : Sanh Khí – Thật tốt – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Hỏa – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Dậu – Mão Lục Xung. Tứ Hành Xung. – Điểm: -1

TỔNG ĐIỂM: 4.5

Nam 1993 – Nữ 1986

 • Chồng can Quý lấy vợ can Bính: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Dần: Có vợ ở xa xứ đặng phú quý đại lợi, học hành thi đỗ. – Điểm: 2
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Khảm : Hại Họa – Thật xấu – Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Hỏa – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Dậu – Dần – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 7

Nam 1993 – Nữ 1985

 • Chồng can Quý lấy vợ can Ất: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Sửu: Có vợ ở xa xứ đặng phú quý đại lợi, học hành thi đỗ. – Điểm: 2
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Ly : Ngũ Quỹ – Thật xấu – Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Kim – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Dậu – Sửu Tam hợp. – Điểm: 4

TỔNG ĐIỂM: 8.5

Nam 1993 – Nữ 1984

 • Chồng can Quý lấy vợ can Giáp: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Tý: Đặng giàu sang, con cái thì đỗ cao, nếu tha phương thì có nhiều đại lợi. – Điểm: 2
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Cấn : Diên Niên – Thật tốt – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Kim – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Dậu – Tý Tứ Hành Xung. – Điểm: 1

TỔNG ĐIỂM: 6.5

Nam 1993 – Nữ 1983

 • Chồng can Quý lấy vợ can Quý: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Hợi: Trước tốt, sau xấu, trước thành sau bại, dầu có hay một lúc rồi cũng gian nan. – Điểm: 1
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Đoài : Phục vị – Tốt vừa – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thủy – Là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận. – Điểm: 1.5
 • Tuổi :Dậu – Hợi – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 8

Nam 1993 – Nữ 1982

 • Chồng can Quý lấy vợ can Nhâm: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Tuất: Trước tốt, sau xấu, trước thành sau bại, dầu có hay một lúc rồi cũng gian nan. – Điểm: 1
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Càn : Phước Đức – Thật tốt – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thủy – Là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận. – Điểm: 1.5
 • Tuổi :Dậu – Tuất – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 8

Nam 1993 – Nữ 1981

 • Chồng can Quý lấy vợ can Tân: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Dậu: Dầu có chức tước cũng Không đặng trọn vẹn, chẳng việc gì được toại nguyện – Điểm: 1
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Cấn : Diên Niên – Thật tốt – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Mộc – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Dậu – Dậu – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 7CẢM ƠN BẠN ĐÃ XEM BÀI VIẾTBài viết được đăng bởi Trần Tứ Liêm trên trang trantuliem.blogspot.com một Blog chuyên về Giải trí – Tử Vi ….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *