NAM TUỔI 1994 LẤY VỢ HỢP TUỔI NÀO?

Tuổi 1994 Giáp Tuất

Mệnh Kim – Bạch kim Trắng
Cung phi: Càn
Tuổi 1993 trong kinh doanh hợp người mạng: Thổ
Tuổi 1993 trong kinh doanh hợp người tuổi:Dần tuổi Ngọ, Mão

Tuổi 1994 Giáp Tuất Lấy vợ tuổi nào hợp

Nam 1994 – Nữ 2006

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Bính: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Tuất: Cửa nhà vẽ vang, con cái thi đổ thành công, có quý rể hiền. – Điểm: 2
 • Chồng : Càn lấy vợ : Chấn : Ngũ Quỹ – Thật xấu – Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thổ – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Tuất – Tuất – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 7

Nam 1994 – Nữ 2005

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Ất: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Dậu: Cửa nhà vẽ vang, con cái thi đổ thành công, có quý rể hiền. – Điểm: 2
 • Chồng : Càn lấy vợ : Khôn : Sanh Khí – Thật tốt – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thủy – Là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận. – Điểm: 1.5
 • Tuổi :Tuất – Dậu – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 9

Nam 1994 – Nữ 2004

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Giáp: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Thân: Con cháu được thi đỗ nhiều khoa, nhưng rồi cũng Không bền. – Điểm: 2
 • Chồng : Càn lấy vợ : Khảm : Lục Sát – Thật xấu – Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thủy – Là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận. – Điểm: 1.5
 • Tuổi :Tuất – Thân – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 8

Nam 1994 – Nữ 2003

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Quý: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Mùi: Có con khó nuôi đến lớn, – Điểm: 1
 • Chồng : Càn lấy vợ : Ly : Tuyệt Mạng – Xấu vừa – Điểm: 0.5
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Mộc – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Tuất – Mùi Tứ Hành Xung. – Điểm: 1

TỔNG ĐIỂM: 4

Nam 1994 – Nữ 2002

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Nhâm: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Ngọ: Có con khó nuôi đến lớn. – Điểm: 1
 • Chồng : Càn lấy vợ : Cấn : Phước Đức – Thật tốt – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Mộc – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Tuất – Ngọ Tam hợp. – Điểm: 4

TỔNG ĐIỂM: 8.5


Mời bạn tham khảo bài: TỔNG QUAN TUỔI 1994

Nam 1994 – Nữ 2001

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Tân: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Tỵ: Cuộc tình chồng vợ giỡ giang, chẳng đặng bền lâu. – Điểm: 0.5
 • Chồng : Càn lấy vợ : Đoài : Diên Niên – Thật tốt – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Kim – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Tuất – Tỵ – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 6.5

Nam 1994 – Nữ 2000

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Canh: Chồng Giáp lấy Vợ Canh rất Xấu. – Điểm: 0
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Thìn: Có con cháu Không toàn vẹn – Điểm: 1
 • Chồng : Càn lấy vợ : Càn : Phục vị – Tốt vừa – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Kim – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Tuất – Thìn Lục Xung. Tứ Hành Xung. – Điểm: -1

TỔNG ĐIỂM: 2.5

Nam 1994 – Nữ 1999

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Kỷ: Chồng Giáp lấy Vợ Kỷ rất tốt. – Điểm: 2
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Mão: Vợ chồng Không an toàn, hoặc có hư thai. – Điểm: 0.5
 • Chồng : Càn lấy vợ : Cấn : Phước Đức – Thật tốt – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thổ – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Tuất – Mão Lục Hợp. – Điểm: 3.5

TỔNG ĐIỂM: 8.5

Nam 1994 – Nữ 1998

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Mậu: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Dần: Có con Không đặng nhờ vì con Không đặng hiếu hạnh. – Điểm: 1
 • Chồng : Càn lấy vợ : Tốn : Hại Họa – Thật xấu – Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thổ – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Tuất – Dần Tam hợp. – Điểm: 4

TỔNG ĐIỂM: 7.5

Nam 1994 – Nữ 1997

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Đinh: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Sửu: Có con Không đặng nhờ vì con Không đặng hiếu hạnh. – Điểm: 1
 • Chồng : Càn lấy vợ : Chấn : Ngũ Quỹ – Thật xấu – Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thủy – Là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận. – Điểm: 1.5
 • Tuổi :Tuất – Sửu Tứ Hành Xung. – Điểm: 1

TỔNG ĐIỂM: 5.5

Nam 1994 – Nữ 1996

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Bính: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Tý: Có con cái đềo đặng danh dự và quyền thế, nhưng Không có ân đức về sau. – Điểm: 1.5
 • Chồng : Càn lấy vợ : Khôn : Sanh Khí – Thật tốt – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thủy – Là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận. – Điểm: 1.5
 • Tuổi :Tuất – Tý – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 8.5

Nam 1994 – Nữ 1995

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Ất: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Hợi: Có con cháu đặng thi đỗ, nhưng trước vinh sau nhục. Trước giàu sau nghèo. – Điểm: 1.5
 • Chồng : Càn lấy vợ : Khảm : Lục Sát – Thật xấu – Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Hỏa – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Tuất – Hợi – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 6.5

Nam 1994 – Nữ 1994

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Giáp: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Tuất: Cửa nhà vẽ vang, con cái thi đổ thành công, có quý rể hiền. – Điểm: 2
 • Chồng : Càn lấy vợ : Ly : Tuyệt Mạng – Xấu vừa – Điểm: 0.5
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Hỏa – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Tuất – Tuất – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 6.5

Nam 1994 – Nữ 1993

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Quý: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Dậu: Cửa nhà vẽ vang, con cái thi đổ thành công, có quý rể hiền. – Điểm: 2
 • Chồng : Càn lấy vợ : Cấn : Phước Đức – Thật tốt – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Kim – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Tuất – Dậu – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 8

Nam 1994 – Nữ 1992

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Nhâm: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Thân: Con cháu được thi đỗ nhiều khoa, nhưng rồi cũng Không bền. – Điểm: 2
 • Chồng : Càn lấy vợ : Đoài : Diên Niên – Thật tốt – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Kim – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Tuất – Thân – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 8

Nam 1994 – Nữ 1991

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Tân: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Mùi: Có con khó nuôi đến lớn, – Điểm: 1
 • Chồng : Càn lấy vợ : Càn : Phục vị – Tốt vừa – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thổ – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Tuất – Mùi Tứ Hành Xung. – Điểm: 1

TỔNG ĐIỂM: 5.5

Nam 1994 – Nữ 1990

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Canh: Chồng Giáp lấy Vợ Canh rất Xấu. – Điểm: 0
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Ngọ: Có con khó nuôi đến lớn. – Điểm: 1
 • Chồng : Càn lấy vợ : Cấn : Phước Đức – Thật tốt – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thổ – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Tuất – Ngọ Tam hợp. – Điểm: 4

TỔNG ĐIỂM: 7.5

Nam 1994 – Nữ 1989

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Kỷ: Chồng Giáp lấy Vợ Kỷ rất tốt. – Điểm: 2
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Tỵ: Cuộc tình chồng vợ giỡ giang, chẳng đặng bền lâu. – Điểm: 0.5
 • Chồng : Càn lấy vợ : Tốn : Hại Họa – Thật xấu – Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Mộc – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Tuất – Tỵ – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 6.5

Nam 1994 – Nữ 1988

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Mậu: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Thìn: Có con cháu Không toàn vẹn – Điểm: 1
 • Chồng : Càn lấy vợ : Chấn : Ngũ Quỹ – Thật xấu – Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Mộc – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Tuất – Thìn Lục Xung. Tứ Hành Xung. – Điểm: -1

TỔNG ĐIỂM: 2.5

Nam 1994 – Nữ 1987

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Đinh: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Mão: Vợ chồng Không an toàn, hoặc có hư thai. – Điểm: 0.5
 • Chồng : Càn lấy vợ : Khôn : Sanh Khí – Thật tốt – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Hỏa – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Tuất – Mão Lục Hợp. – Điểm: 3.5

TỔNG ĐIỂM: 7.5

Nam 1994 – Nữ 1986

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Bính: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Dần: Có con Không đặng nhờ vì con Không đặng hiếu hạnh. – Điểm: 1
 • Chồng : Càn lấy vợ : Khảm : Lục Sát – Thật xấu – Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Hỏa – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Tuất – Dần Tam hợp. – Điểm: 4

TỔNG ĐIỂM: 7.5

Nam 1994 – Nữ 1985

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Ất: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Sửu: Có con Không đặng nhờ vì con Không đặng hiếu hạnh. – Điểm: 1
 • Chồng : Càn lấy vợ : Ly : Tuyệt Mạng – Xấu vừa – Điểm: 0.5
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Kim – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Tuất – Sửu Tứ Hành Xung. – Điểm: 1

TỔNG ĐIỂM: 4

Nam 1994 – Nữ 1984

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Giáp: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Tý: Có con cái đềo đặng danh dự và quyền thế, nhưng Không có ân đức về sau. – Điểm: 1.5
 • Chồng : Càn lấy vợ : Cấn : Phước Đức – Thật tốt – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Kim – Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. – Điểm: 0.5
 • Tuổi :Tuất – Tý – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 7.5

Nam 1994 – Nữ 1983

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Quý: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Hợi: Có con cháu đặng thi đỗ, nhưng trước vinh sau nhục. Trước giàu sau nghèo. – Điểm: 1.5
 • Chồng : Càn lấy vợ : Đoài : Diên Niên – Thật tốt – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thủy – Là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận. – Điểm: 1.5
 • Tuổi :Tuất – Hợi – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 8.5

Nam 1994 – Nữ 1982

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Nhâm: Bình thường – Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Tuất: Cửa nhà vẽ vang, con cái thi đổ thành công, có quý rể hiền. – Điểm: 2
 • Chồng : Càn lấy vợ : Càn : Phục vị – Tốt vừa – Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thủy – Là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận. – Điểm: 1.5
 • Tuổi :Tuất – Tuất – Điểm: 2.5

TỔNG ĐIỂM: 9

CẢM ƠN BẠN ĐÃ XEM BÀI VIẾT

Bài viết được đăng bởi Trần Tứ Liêm trên trang trantuliem.blogspot.com một Blog chuyên về Giải trí – Tử Vi ….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *